SEKRETESSPOLICY

Senast uppdaterad den 20 augusti 2023

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., med säte på Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Schweiz ("Vi" eller "EMS") och dess dotterbolag är fast beslutna att skydda och respektera din integritet.

Denna integritetspolicy anger på vilken grund vi behandlar alla personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss. De personuppgifter som vi behandlar kan till slut tillhandahållas EMS av någon medlem i vår koncern, inklusive våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag för legitima affärsändamål.

Denna integritetspolicy är baserad på de vägledande principer som beskrivs i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") och den schweiziska federala lagen om dataskydd (FADP-CH). När personuppgifter samlas in och behandlas av någon annan medlem i vår koncern, belägen utanför Europa, kan dock den lokala dataskyddslagen i första hand gälla.

Läs följande integritetspolicy noggrant för att förstå vår syn på och praxis avseende dina personuppgifter, hur vi kommer att hantera dem och på vilken grund de kommer att lämnas ut till tredje part.

Genom att besöka EMS webbplatser och/eller registrera dig för en tjänst och/eller tillhandahålla information om dig själv accepterar och samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy. Våra webbplatser kan innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer, dotterbolag eller till någon annan webbplats av intresse. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte accepterar något ansvar eller någon skyldighet för dessa policyer. Kontrollera dessa policyer innan du lämnar några personuppgifter till dessa webbplatser.

 

TYP AV UPPGIFTER SOM VI KAN SAMLA IN OM DIG:

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter om dig:

 • Du kan ge oss information om digsjälv genom att fylla i formulär på denna webbplats eller pappersformulär i samband med evenemang eller genom att kontakta oss via telefon, e-post, sms eller på annat sätt. Detta inkluderar information som du lämnar när du registrerar dig för att använda denna webbplats, prenumererar på våra tjänster eller anmäler dig för nyhetsbrev. Den information du lämnar till oss kan omfatta ditt namn, fysiska adress, e-postadress, inloggningsuppgifter om du registrerar dig för våra onlinetjänster, telefonnummer, språk och land.
 • Vi kan dessutom ta emot och behandla personuppgifter om dig via andra webbplatser som vi driver. Vi har också ett nära samarbete med tredje parter (t.ex. affärspartners, underleverantörer av tekniska tjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysleverantörer, leverantörer av sökinformation) och kan få information om dig från dem.
 • Vi kan också samla in annan information för att administrera våra webbplatser, såsom teknisk information, inklusive IP-adress (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), antal klick, tidszoninställning, webbläsarversion, operativsystem och de sidor du besökte.
 • Vi kan behandla personuppgifter om dig som samlats in inom ramen för ett avtal och/eller en kommersiell relation, såsom kontaktuppgifter, historik över våra interaktioner med dig, dina inköp från oss och information om din användning av våra produkter, fysiska leveransadresser och andra bank-/betalningsuppgifter.
 • Vi kan också behandla annat innehåll såsom vittnesmål, enkäter och fotografier/videor med ditt uttryckliga samtycke.

 

VARFÖR EMS SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER OCH HUR DE ANVÄNDER DEM:

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter endast om vi har en laglig grund för att göra det, till exempel ditt samtycke, när det är nödvändigt för att ingå ett avtalsförhållande med dig, för att tillgodose våra legitima intressen (dvs. direkt marknadsföring), för att följa lagkrav eller om det är tillåtet.

EMS kan använda dina personuppgifter för vissa eller alla av följande ändamål:

 • Marknadskommunikation: för att ge dig information om en produkt eller tjänst från oss som vi tror kan vara av intresse för dig; för att ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar dem som du redan har använt; för att skräddarsy det innehåll som vi visar för dig. Du kan dock invända mot detta sätt att behandla dina personuppgifter. Om du gör det kommer vi att sluta behandla dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Kundtjänst: för att ge dig kundtjänst, leverera tjänsten och korrespondera med dig i samband med EMS tjänster och produkter, meddela dig om ändringar i våra tjänster, när du väljer att göra det, svara på dina förfrågningar, klagomål och allmän feedback om våra produkter.
 • Fullgörande av avtal och affärsförbindelser: Vi kan samla in och behandla personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal som du är part i med EMS. Detta kan omfatta försäljning av produkter, distribution och eftermarknadshantering av våra produkter eller tjänster.
 • Webbplatsadministration: för att administrera våra webbplatser och för intern verksamhet, inklusive produktutveckling, felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar; för att förbättra våra webbplatser och se till att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator eller för andra enheter som används för att komma åt våra webbplatser.
 • Beteendeutvärdering: vi kan behandla personuppgifter för att utföra en utvärdering, på gruppnivå, av det allmänna beteendet hos våra kunder, för systemadministration och för att rapportera aggregerad statistisk information om surfmönster och åtgärder.

 

SKYDD AV BARNS PRIVATLIV:

EMS samlar inte medvetet in personuppgifter från barn och dess webbplatser är inte avsedda för barn. Om EMS upptäcker att de av misstag har samlat in personuppgifter från barn kommer de att radera sådana uppgifter omedelbart.

 

LAGRING AV UPPGIFTER:

EMS och alla medlemmar i vår koncern lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in och/eller i enlighet med särskilda krav på datalagring som fastställs i nationella bestämmelser.

Enligt schweizisk lag gäller i synnerhet följande:

Information om juridiska transaktioner mellan dig och EMS lagras under en period av 10 år efter det att den juridiska transaktionen avslutats, i enlighet med den allmänna preskriptionstiden för civilrättsliga anspråk i Schweiz;

Faktureringsuppgifter sparas i 10 år efter utgången av det räkenskapsår som de hänför sig till, i enlighet med schweiziska redovisnings- och skattelagar;

Kontaktuppgifter (namn, post- och e-postadresser, telefonnummer) som används för direkt marknadsföring kan lagras under en obegränsad tidsperiod, om det är tillåtet enligt tillämplig lag, om du inte ber EMS att radera dina uppgifter eller att sluta behandla dem på annat sätt.

 

DELNING AV DINA UPPGIFTER:

Vi kan dela de personuppgifter som du lämnar till oss med någon medlem i vår koncern, inklusive våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag för legitima affärsändamål.

EMS kan utföra vissa av sina funktioner genom att förlita sig på tredjepartsleverantörer för att utföra specialiserade aktiviteter, t.ex. för att hjälpa oss att förbättra våra webbplatser, marknadsföra våra produkter etc. De personuppgifter som du tillhandahåller kan delas med dessa leverantörer för att göra det möjligt för dem att utföra de överenskomna uppgifterna. Dessa leverantörer är dock skyldiga att uteslutande använda den mottagna informationen för respektive tjänster på uppdrag av och enligt instruktioner från EMS. EMS kommer att kräva att sådana tredje parter, som kan vara baserade utanför det land från vilket du har fått tillgång till EMS webbplatser eller tjänster, uppfyller alla relevanta krav på dataskydd och säkerhet i samband med dina personuppgifter.

EMS kommer inte att dela dina personuppgifter med någon tredje part som har för avsikt att använda dem för direkt marknadsföring.

Om EMS säljer eller köper företag eller tillgångar, kan EMS lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådant företag eller sådana tillgångar.

EMS kan lämna ut personuppgifter utan ditt samtycke om utlämnandet är:

 • krävs eller tillåts enligt lag
 • krävs av en tillsynsmyndighet för att utreda olaglig verksamhet
 • om vi anser att det föreligger en nödsituation, olaglig verksamhet eller någon annan rimlig grund för att meddela den berörda myndigheten

 

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER:

EMS kan lagra dina personuppgifter på olika platser och eventuellt dra nytta av stöd från externa tjänsteleverantörer.

Nedan följer en sammanfattande lista:

 • EMS local datacenter(s) at EMS SA and the other EMS Entities
 • EMS cloud-based datacenter(s)
 • Cloud-based (SaaS) systems and online platforms

Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till en mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), såvida inte det tredje land där mottagaren är belägen säkerställer en adekvat nivå av dataskydd eller vi har implementerat ett lagligt avtal och en mekanism för dataöverföring eller någon annan nödvändig skyddsåtgärd.

I händelse av en överföring utanför EES eller i ett land utan adekvat nivå av dataskydd är vi också skyldiga att informera dig och du har rätt att fråga oss vilken typ av lämpliga skyddsåtgärder vi har genomfört för att skydda dina personuppgifter.

 

SÄKERHETSÅTGÄRDER:

EMS fastställer säkerheten i enlighet med GDPR och FADP-CH. Åtgärder som vidtas av vårt företag avseende datasäkerhet kommer att garantera en adekvat skyddsnivå för risker avseende konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för system och data.

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls säkra och våra webbplatser och IT-system har säkerhetsmekanismer på plats för att skydda mot förlust, missbruk och ändring av den information som kontrolleras.

Vi begränsar tillgången till personuppgifter om dig till våra anställda och tredjepartsagenter, som vi rimligen anser behöver ha tillgång till dina uppgifter för att ge dig den information eller de tjänster som du begär från oss.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av våra webbplatser, ansvarar du för att hålla detta lösenord konfidentiellt.

Ingen överföringsmetod över internet är dock 100 % säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att överföringen av dina uppgifter till våra system är helt säker. All överföring sker på egen risk. När vi har mottagit dina uppgifter kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

 

DINA RÄTTIGHETER:

Du kan när som helst kontakta oss och begära tillgång till dina personuppgifter. Vi kommer att förse dig med en kopia av dina personuppgifter på begäran.

Du kan begära att vi korrigerar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter.

Du kan be oss att radera den information vi har om ditt konto. Vi måste dock hålla reda på viss transaktionsinformation för att följa lagen, så vi kanske inte kan radera din information helt under vissa omständigheter.

Du kan när som helst be oss att avregistrera dig från marknadsföringskommunikation. Om du vill avregistrera dig från marknadsföringskommunikation kan du göra det genom att klicka på avregistreringslänken som finns i varje e-postmeddelande.

Du har rätt att bli informerad om alla automatiserade beslutsprocesser, inklusive profilering, som vi kan besluta att utföra.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten i det land där du är baserad eller någon annan plats i EU där du anser att överträdelsen har ägt rum.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på den adress som anges nedan.

 

COOKIES:

För detaljerad information om cookies och dataskydd, se vår dedikerade sida med namnet “Cookie Policy” på vårt företags webbplats.

 

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY:

EMS förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att regelbundet besöka våra webbplatser för att se till att du är medveten om eventuella ändringar i denna sekretesspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig här, via e-post eller genom ett meddelande på vår hemsida.

Datumet högst upp på denna sida anger när denna sekretesspolicy senast uppdaterades.

 

KONTAKTUPPGIFTER:

Om du har några frågor, kommentarer eller önskemål angående dina personuppgifter, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande till följande adress: privacy@ems-ch.com eller kontakta oss på:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Ombud för dataskydd
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon,  Schweiz

Du kan också använda vår sida för begäran om tillgång till personuppgifter för alla förfrågningar som rör integritet eller personuppgifter.