Polityka dotycząca prywatności i plików cookie

Ostatnia aktualizacja: luty 2019

POLITYKA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

GRUPA  EMS przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób fizycznych i do zapewnienia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym poniżej zostały przedstawione szczegółowe zasady przetwarzania  danych osobowych przez spółkę EMS Poland sp. z o.o., zgodnie z którymi będą przetwarzane przez nas wszelkie dane osobowe gromadzone od użytkownika lub przekazywane nam przez użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia naszych poglądów i praktyk dotyczących Państwa danych osobowych, tego jak będziemy je traktować i na jakich zasadach będą one ujawniane osobom trzecim.
Odwiedzając strony internetowe EMS i/lub rejestrując się w serwisie i/lub dostarczając informacji o sobie samym, akceptują Państwo i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do i ze stron naszych sieci partnerskich, reklamodawców, partnerów lub innych interesujących stron internetowych. W przypadku korzystania z linków do którejkolwiek z tych stron należy pamiętać, że strony te mają własną politykę prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Prosimy o zapoznanie się z ich polityką przed udostępnieniem na tych stronach internetowych jakichkolwiek danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pana lub Pani danych osobowych, jest spółka EMS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Wolności 4, kod pocztowy: 40-078 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753311, NIP  , REGON:  (zwane dalej „My” albo „EMS”).

 

DANE KONTAKTOWE 

Informujemy, że EMS wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub próśb związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: privacy@ems-ch.com.
Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem swoich danych:
EMS Poland sp. z o.o., adres do korespondencji: Plac Wolności 4, 40-078 Katowice

 

JAKIEGO RODZAJU DANE NA PAŃSTWA TEMAT MOŻEMY GROMADZIĆ

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane na Państwa temat:

 • Mogą Państwo dostarczyć nam informacji na swój temat, wypełniając formularze na naszych stronach internetowych lub formularze papierowe podczas wydarzeń, albo korespondując z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez wiadomości tekstowe lub w inny sposób. Obejmuje to informacje, które podają Państwo podczas rejestracji w celu korzystania z naszych stron internetowych, subskrybują nasze usługi, zapisują się na newslettery oraz zgłaszają problem na naszych stronach internetowych. Podawane przez Państwa informacje mogą zawierać imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, język i preferencje dotyczące kraju.
 • Możemy dodatkowo otrzymywać i przetwarzać dane osobowe dotyczące Państwa poprzez inne prowadzone przez nas strony internetowe. Ściśle współpracujemy również z osobami trzecimi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o wyszukiwarkach, kredytowymi agencjami referencyjnymi) i możemy otrzymywać od nich informacje na Państwa temat.
 • Możemy również zbierać inne informacje w celu zarządzania naszymi stronami internetowymi, takie jak dane techniczne, na przykład adres IP, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych (ISP), liczba kliknięć, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma, produkty, które były przeglądane lub wyszukiwane.

 

W JAKICH CELACH EMS GROMADZI DANE OSOBOWE I JAK SĄ ONE WYKORZYSTYWANE

EMS może wykorzystywać Państwa dane osobowe dla niektórych lub wszystkich z następujących celów:

 • Prowadzenie działań marketingowych własnych usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej / komunikacja marketingowa: dostarczanie Państwu informacji o naszym produkcie lub usłudze, które w naszym przekonaniu mogą być interesujące dla Państwa; dostarczenie Państwu informacji o innych oferowanych przez nas towarach i usługach, które są podobne do tych, z których Państwo już korzystali; dostosowanie wyświetlanych treści do Państwa potrzeb. Mogą Państwo jednak sprzeciwić się takiemu sposobowi przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w bezpośrednich celach marketingowych. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, przy czym ze względu na właściwe przepisy Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - działania te prowadzone są na podstawie wyrażonej zgody przez użytkownika strony internetowej. Okres przechowywania danych: do czasu wycofania wskazanej powyżej zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chce Pan/Pani pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach;
 • Obsługa klienta / zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem: w celu zapewnienia Państwu obsługi klienta, świadczenia usług i korespondencji z Państwem w związku z Państwa produktem, informowania Państwa o zmianach w naszych usługach, umożliwienia Państwu uczestnictwa w interaktywnych funkcjach naszych usług, gdy zdecydują się Państwo na takie działanie; udzielania odpowiedzi na zapytania, skargi i ogólne opinie dotyczące naszych produktów. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub też art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie danych przez Administratora w uzasadnionym celu  w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji i podjęciem kontaktu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów. Dane przechowywane będą przez czas trwania umowy z klientem, a po zakończeniu jej obowiązywania, do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających;
 • Administracja witryną internetową: administrowanie naszymi stronami internetowymi i operacjami wewnętrznymi, w tym rozwojem produktów, rozwiązywaniem problemów, analizą danych, testami, badaniami, analizami statystycznymi i ankietami; udoskonalanie naszych witryn internetowych i zapewnienie, że zawartość jest prezentowana w sposób najbardziej efektywny dla użytkownika i dla jego komputera lub innych urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f) – przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa serwisu oraz rozwiązywania problemów użytkowników. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do ochrony wskazanych powyżej uzasadnionych interesów Administratora, w okresie nie dłuższym jednak niż okres 3 lat od momentu zaprzestania korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.
 • Prowadzenie statystyk: możemy przetwarzać dane osobowe w celu dokonania oceny, na poziomie grupy, ogólnego zachowania naszych klientów, zarządzania systemem i opisywania zbiorczych informacji statystycznych o wzorcach i działaniach podczas przeglądania stron. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) – posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań użytkowników pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności i strony internetowej. Dane przechowywane będą przez czas kiedy mamy inną, dodatkową podstawę prawną przetwarzania, o których mowa powyżej, Administrator nie przechowuje danych osobowych wyłącznie dla celów statystycznych.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Firma EMS nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci, a jej strony internetowe nie są przeznaczone dla dzieci. W przypadku odkrycia przez EMS mimowolnego zebrania danych osobowych od dzieci takie dane zostaną natychmiast usunięte.

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW 

Możemy udostępniać podane przez Państwa dane osobowe w uzasadnionych celach biznesowych każdemu członkowi naszej grupy, co oznacza nasze filie, naszą podstawową spółkę holdingową i jej spółki zależne.  W tym celu, Administrator przekazuje również dane osobowe podmiotom trzecim do przetwarzania, współpracującym z Administratorem w świadczeniu usług drogą elektroniczną na rzecz użytkowników,  w tym podmiotów utrzymujących infrastrukturę̨ techniczną i informatyczną, przy wykorzystaniu której Administrator prowadzi stronę internetową.  
Ponadto EMS może realizować niektóre ze swoich funkcji, polegając na zewnętrznych dostawcach, prowadzących wyspecjalizowane działania, tzn. pomagających nam ulepszać nasze strony internetowe, prowadzić działania marketingowe, dotyczące naszych produktów, itp. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tym dostawcom w celu umożliwienia im realizacji uzgodnionych zadań. Jednakże dostawcy ci są zobowiązani do wykorzystywania otrzymanych informacji wyłącznie w imieniu i zgodnie z instrukcjami EMS. Firma EMS będzie wymagała od takich osób trzecich, które mogą mieć siedzibę poza krajem, z którego użytkownik uzyskał dostęp do witryn lub usług EMS, przestrzegania wszystkich istotnych wymogów ochrony danych i bezpieczeństwa w odniesieniu do danych osobowych użytkowników.
Firma EMS nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, które zamierzają je wykorzystać do celów marketingu bezpośredniego, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.
W przypadku gdy EMS sprzedaje lub kupuje jakąkolwiek działalność lub aktywa, EMS może ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów.
EMS może ujawnić dane osobowe bez Państwa zgody, jeżeli ujawnienie jest:

 • wymagane albo zatwierdzone przez prawo,
 • wymagane przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów dla badania działań niezgodnych z prawem,
 • jeśli będziemy przekonani, że istnieje sytuacja nagła, działanie niezgodne z prawem albo jakieś inne racjonalne uzasadnienie dla powiadomienia odpowiednich władz.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

 

PLIKI COOKIES

Plik Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany w Państwa komputerze przez witrynę internetową, którą Państwo odwiedzają. 
Pliki Cookies wykorzystane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik  korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie jej zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 
Pliki Cookies mogą zawierać takie informacje jak numer identyfikujący użytkownika, albo jego preferencje, które witryna internetowa wykorzystuje w celu personalizacji treści, śledzenia odwiedzanych przez użytkownika stron, albo zapamiętania hasła, tak aby nie było konieczności jego wpisywania podczas każdej wizyty w naszej witrynie internetowej. 
Pliki Cookies można klasyfikować w zależności od czasu istnienia i od domeny, do której przynależą. W zależności od czasu istnienia można wyróżnić:

 • pliki Cookies sesyjne – wymazywane z chwilą zamknięcia przeglądarki przez użytkownika
 • pliki Cookies stałe – które pozostają na komputerze/urządzeniu użytkownika przez określony z góry czas

Jeśli chodzi o domenę, do której przynależą, wyróżniamy:

 • macierzyste pliki Cookies – tworzone przez serwer www odwiedzanej strony, dzielą tę samą domenę
 • pliki Cookies podmiotów trzecich – przechowywane przez domenę inną niż domena odwiedzanej witryny. Może to mieć miejsce, kiedy witryna internetowa przywołuje plik, na przykład JavaScript, zlokalizowany poza jej domenę

Podczas pierwszej wizyty na naszych stronach prosimy o wyrażenie zgody na używanie plików Cookies, poza plikami sesyjnymi, które przechowujemy wyłącznie przez cały czas trwania sesji użytkownika. Możemy założyć, że użytkownik wyraził zgodę poprzez zaznaczenie pola i kliknięcie przycisku „Zgadzam się” (lub podobnego) albo poprzez kontynuowanie nawigacji na naszych stronach internetowych pomimo znajdujących się na nich wyraźnej i widocznej informacji, że używamy plików cookie. Po uzyskaniu zgody użytkownika zapisujemy na jego urządzeniu plik cookie z informacją o zgodzie. Dzięki temu zapamiętamy ten wybór i nie będziemy ponawiać pytania w przyszłości.
W przypadku zmiany zdania co do stosowania plików Cookies można zarządzać nimi i kontrolować je za pomocą przeglądarki internetowej, w tym usuwać je z „historii przeglądarki” podczas opuszczania strony. Podczas kolejnej wizyty na naszych stronach internetowych ponownie zapytamy o zgodę lub sprzeciw wobec korzystania z plików Cookies. 
Umożliwienie korzystania z tych plików Cookie nie jest bezwzględnie konieczne dla działania strony internetowej, ale zapewnia większy komfort podczas jej przeglądania.
Szczegółowe cele wykorzystywania plików Cookies oraz rodzaje plików Cookies, jakie tworzymy, zawarte zostały na naszej stronie internetowej w zakładce „Polityka plików Cookies” 

 

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), chyba że ten kraj trzeci, w którym znajduje się odbiorca, zapewni odpowiedni poziom ochrony danych albo że wprowadzimy zgodny z prawem mechanizm przekazywania danych i podejmiemy wszelkie stosowne środki zabezpieczające w celu ochrony Państwa danych osobowych.
Dane osobowe użytkowników przechowywane będą na serwerach zlokalizowanych na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które to serwery będą posiadały odpowiedni poziom zabezpieczeń, w przypadku zaś przechowywania ich na serwerze zlokalizowanym poza terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. na serwerach posiadanych przez spółkę należącą do grupy EMS - E.M.S. Electro Medical Systems S.A. z siedzibą w Nyon w Szwajcarii, Administrator zapewnia odpowiedni stopień ochrony przetwarzania poprzez wdrożenie niezbędnych środków techniczne, organizacyjnych i informatycznych służących ochronie danych osobowych użytkowników. Przekazanie danych osobowych do  wskazanego powyżej obszaru terytorium Szwajcarii jest dozwolone na mocy decyzji podjętych prze Komisję Europejską na podstawie dotychczasowej dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE).

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do naszych pracowników i przedstawicieli stron trzecich, którzy naszym zdaniem muszą mieć dostęp do Państwa danych w celu dostarczenia Państwu informacji lub świadczenia usług, o które nas Państwo proszą.
Stosujemy środki bezpieczeństwa, które mają zapewnić bezpieczne przechowywanie Państwa danych osobowych.
W przypadkach, w których otrzymali Państwo od nas (lub wybrali) hasło, pozwalające na dostęp do określonych części naszych witryn internetowych, ponoszą Państwo odpowiedzialność za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. 
Nasze strony internetowe posiadają zabezpieczenia, które pomagają chronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą informacji znajdujących się pod kontrolą. 
Żadna metoda transmisji za pośrednictwem internetu nie jest jednak w 100% bezpieczna. Chociaż robimy co w naszej mocy, aby jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa transmisji tych danych do naszych systemów. Każda transmisja odbywa się na Państwa ryzyko. Od chwili, kiedy Państwa dane do nas dotrą, stosujemy ścisłe procedury i środki bezpieczeństwa, aby starać się uniemożliwić nieuprawniony dostęp.

 

PAŃSTWA PRAWA

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: TUTAJ.
Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Firma EMS zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych stron internetowych w celu upewnienia się, że mają Państwo świadomość wszelkich zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, poinformujemy Państwa o tym tutaj, pocztą elektroniczną lub w postaci powiadomienia na naszej stronie internetowej.
Data u góry tej strony wskazuje, kiedy dokonano ostatniej aktualizacji niniejszej polityki prywatności.