REGULAMIN Korzystania ze strony

 

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2020

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin przedstawia zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej: https://www.ems-dental.com/pl/ (dalej zwanej „Stroną” lub „Serwisem”), realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 344), należącej do spółki EMS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Aleja Walentego Roździeńskiego 188H, kod pocztowy: 40-203 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753311, NIP: 6342937960, REGON: 381580663 (dalej zwana również jako „EMS Poland”) – która to spółka jest administratorem serwisu.
 2. W szczególności Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu oraz warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. W momencie podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług Serwisu, każda osoba z niego korzystająca zobowiązana jest do przestrzegania treści Regulaminu. Tym samym, jeżeli Użytkownik ma dostęp do Serwisu i go odwiedza oraz korzysta z oferowanych przez EMS Poland dodatkowych funkcjonalności/usług Strony takich jak newsletter, formularz kontaktowy czy rejestrację konta „Mój EMS”, akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Serwisu zgodnie z treścią Regulaminu – zobowiązany jest on do niekorzystania z witryny oraz oferowanych przez nią zasobów.

 

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony EMS Poland świadczy usługi:
 • w zakresie usług informacyjnych dla Użytkowników – polegających na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Strony poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL na Stronie, zawierającej indywidualne żądane przez Użytkownika dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez EMS Poland.
 • umożliwienia kierowania zapytań do EMS Poland za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie i kierowanie odpowiedzi przez EMS Poland do użytkownika na zapytania zawarte uprzednio w formularzu;
 • usługę Newsletter – polegającą na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości e-mailowych zawierających informację dotyczące oferty i bieżącej działalności EMS Poland oraz informacji o prowadzonych akcjach promocyjnych;
 • rejestracji i umożliwienia korzystania przez Użytkownika z konta „Mój EMS” – za pomocą konta „Mój EMS” Użytkownik może dokonać rejestracji swojego produktu na stronie internetowej i uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie możliwości przedłużenia gwarancji na wybrane produkty zakupione przez Użytkownika (przy czym rejestracja konta „Mój EMS” na Stronie stanowi jeden z warunków przedłużenia przedmiotowej gwarancji) - udzielanej na produkty zakupione przez Użytkownika, przy czym przedłużenie gwarancji nastąpić może o okres kolejnych 12 miesięcy, zaś w pozostałym zakresie udzielenie gwarancji następuje na takich samych warunkach jak gwarancja udzielana przy nabyciu produktów. Ponadto Użytkownik ma możliwość pozyskania vouchera na wybrane produkty przy rejestracji określonych produktów uprzednio zakupionych przez użytkownika. Niezależnie od powyższego rejestracja i korzystanie z konta „Mój EMS” pozwala na otrzymywanie bezpośrednich wiadomości od EMS Poland dotyczących oferty i bieżącej działalności spółki, jak również pozwala na bezpośrednią komunikację z EMS Poland za pomocą formularzy kontaktowych udostępnionych po rejestracji konta.
 1. EMS Poland zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich oraz innymi okolicznościami niezawinionymi przez EMS Poland, a także przerwami w funkcjonowaniu Strony spowodowanymi jej konserwacją lub dokonywanymi usprawnieniami Strony czy też spowodowanych koniecznością rozwiązywania problemów technicznych.
 2. EMS Poland zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Strony z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie – w tym zaprzestania świadczenia usług formularza kontaktowego, Newslettera oraz możliwości rejestracji i korzystania z konta „Mój EMS”.
 3. Wszystkie Usługi świadczone przez EMS Poland za pośrednictwem Strony są bezpłatne.

 

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Świadczenie usług informacyjnych za pośrednictwem Strony.

Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego URL należącego do Strony, umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje każdorazowo zawarta.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje z chwilą wyjścia Użytkownika ze wszystkich adresów URL należących do Serwisu.

 1. Formularz kontaktowy

Użytkownicy po podaniu adres e-mail, imienia i nazwiska oraz kraju zamieszkania, mogą kierować zapytania do EMS Poland za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt z EMS w Polsce”. Usługa będzie świadczona jednorazowo do chwili przesłania Użytkownikowi odpowiedzi na zadane zapytanie w wiadomości e-mail.

 1. Usługa Newsletter

Korzystać z usługi Newsletter może każdy użytkownik, który udostępni swój adres e-mail i zapiszę się na Newsletter poprzez kliknięcie przycisku „subskrypcja Newslettera”. Po jego przyciśnięciu EMS wyślę na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomość z instrukcją potwierdzenia rejestracji do usługi. Potwierdzenie rejestracji do usługi Newsletter stanowi akceptację niniejszego Regulaminu oraz powoduje przyjęcie oferty EMS Poland do świadczenia usług drogą elektroniczną – co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter przez użytkownika. Umowa na korzystanie z Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony i użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi poprzez przesłanie stosownej wiadomości o rezygnacji z otrzymywania Newslettera na adres e-mail EMS Poland: info@ems-poland.com[Pch1]  lub poprzez kliknięcie na link znajdujący się we frazie o braku zgody na otrzymywanie kolejnych wiadomości, co oznacza wypowiedzenie umowy. Link ten znajduje się w każdym przesłanym Newsletterze w sekcji nagłówka lub stopki

 1. Usługa „Mój EMS”

Poprzez podanie danych w postaci e-maila i hasła oraz potwierdzenia/weryfikacji adresu e-mail – EMS Poland oferuje możliwość rejestracji konta „Mój EMS” użytkownikowi. Korzystanie z funkcji oferowanych w ramach konta „Mój EMS” – a zatem również zawarcie umowy na świadczeniu usług drogą elektroniczną - w zakresie rejestracji produktów zakupionych przez Użytkownika, możliwości przedłużenia gwarancji, przekazywania voucherów na wybrane produkty, otrzymywania bezpośrednich wiadomości od EMS Poland i możliwości przesyłania wiadomości do EMS Poland za pomocą formularzy kontaktowych, uzależnione jest od podania dodatkowych danych w postaci: danych placówki i osoby rejestrującej placówkę w systemie: jej imienia, nazwiska, kraju, w którym mieści się placówka, tytułu zawodowego, wykonywanego zawodu oraz adresu placówki i telefonu kontaktowego, zaś w odniesieniu do samych rejestrowanych produktów – skanu faktury i numeru seryjnego urządzenia. Tym samym zawarcie umowy na świadczenie usługi w postaci udostępnienia do korzystania konta „Mój EMS” oraz skorzystania z oferowanych przez niego funkcjonalności następuje każdorazowo po podaniu wszelkich niezbędnych danych wskazanych powyżej.

Umowa na korzystanie z konta „Mój EMS” zawierana jest na czas nieokreślony i użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez EMS Poland w zakresie możliwości korzystania z konta poprzez jego usunięcie – to jest poprzez wejście w link EDYTUJ MÓJ PROFIL (dostępny w menu strony w sekcji MY EMS), a następnie poprzez kliknięcie w przycisk „Cancel account” i potwierdzenie w monicie woli usunięcia konta.

 

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:
  1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2.  przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, posiadająca włączoną obsługę plików Cookies oraz obsługi Javascript;.
 2. Rekomendowane przez EMS Poland wersje przeglądarek internetowych: Chrome 66, Safari 13,  Mozilla Firefox 73, Internet Explorer 11.
 3. Wymagana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768
 4. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-3 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

 

§ 5 Warunki korzystania ze Strony przez Użytkownika. Zmiana treści Strony.

Odesłania do stron podmiotów trzecich.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej EMS Poland oraz podmiotów trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub powodujących zakłócenia i przerwy w działaniu Serwisu.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do celów sprzecznych z przepisami prawa, w tym do rozpowszechniania lub wysyłania za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści naruszających prawa osób trzecich i mogących działać na ich szkodę. EMS Poland ma prawo do odmowy dostępu do strony internetowej użytkownikowi lub poszczególnych jej elementów (zasobów i funkcjonalności) z powodów, które uzna za słuszne i bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika z uwagi na dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub inne dokonane przez niego naruszenie prawa.
 4. Informacje w zakresie usług i produktów EMS Poland podawane na Stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i prezentacji EMS Poland i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Powyższe informacje nie zastępują również żadnych aktualnych informacji o instrukcji produktu lub instrukcji użytkowania.
 5. EMS Poland nie udziela żadnych gwarancji na kompletność ani dokładność informacji podanych na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość tej witryny i za wszelkie działania podejmowane na podstawie dostarczonych informacji. Wszelkie błędy lub pominięcia w treści witryny nie mogą być użyte EMS.
 6. Niektóre produkty i aplikacje nie są dostępne we wszystkich krajach. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o dostępności produktu w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.
 7. EMS Poland zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji, uzupełnienia lub usunięcia informacji na naszej stronie internetowej w całości lub w części bez uprzedzenia i według naszego uznania.
 8. Za pośrednictwem tej strony internetowej można łączyć się z innymi witrynami, które nie są kontrolowane przez EMS Poland. EMS Poland nie ma kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów. W szczególności EMS Poland nie może odpowiadać za treść polityk prywatności i not prawnych lub funkcjonowanie zewnętrznych stron internatowych, do których odesłania zamieszczone są na niniejszej stronie internetowej lub które zawierają odesłania do tej strony.

 

§ 6 Prawa autorskie

 1. Układ Serwisu i wszystkie opublikowane na nim treści, w tym, między innymi, informacje o usługach, zdjęcia oraz artykuły podlegają ochronie prawnej zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jednolity z 16 maja 2019 r., Dz. U. z 2019, poz. 1145), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tekst jednolity z 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1231) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 200 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 286).
 2. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie treści zawartych na Stronie, w całości lub w części, bez względu na formę, podlega pisemnej zgodzie EMS Poland.
 3. Użytkownik może drukować lub pobierać treści Serwisu na lokalny twardy dysk, wyłącznie w celach informacyjnych, a nie do użytku komercyjnego.

 

§ 7 Dane osobowe i polityka prywatności. Polityka plików Cookies.

 1. EMS Poland przetwarza zgromadzone dane osobowe Użytkowników zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików Cookies określone zostały w Polityce ochrony prywatności oraz w Polityce Cookies zamieszczonej w Serwisie pod właściwymi zakładkami „Polityka prywatności” oraz „Polityka Cookies”.
 2. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych za pomocą Strony. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: info@ems-poland.com lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby EMS Poland wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, numer telefonu a w przypadku osób prawnych nazwę oraz adres siedziby i dane kontaktowe osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu), a także zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. EMS Poland dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania od Użytkownika, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, EMS Poland powiadomi użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny.
 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji EMS Poland powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, zwłaszcza jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez EMS Poland lub zmiany obowiązującego prawa.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu. EMS Poland poinformuje użytkowników o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie, w przypadku zaś braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Klient będący konsumentem posiada przykładowo następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między klientem a sprzedawcą;

 c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

 d) może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, która stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.