OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY EMS POLAND

Katowice, dnia 9 czerwca 2021 r.

 

1. DEFINICJE

1. Określenie „Warunki” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

2. Określenie „towar” oznacza: produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego.

3. Określenie „Sprzedający” oznacza EMS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753311;

4. Określenie „Kupujący” oznacza każdy podmiot, krajowy lub zagraniczny (osobę prawną, fizyczną lub podmiot prawa nieposiadający osobowości prawnej) dokonujący zakupu towarów
u Sprzedającego.

5. Określenie „Strona” oznacza Sprzedającego lub Kupującego, a „Strony” oznacza Sprzedającą i Kupującego łącznie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Warunki obowiązują Strony przy wszystkich transakcjach, bez względu na ich przedmiot, a w szczególności dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2. Warunki lub postanowienia umów między Stronami niezgodne z niniejszymi Warunkami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, jeżeli wyrazi on pisemnie zgodę na uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron odmiennie od niniejszych Warunków.
W szczególności wyłączone jest akceptowanie lub stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków zakupów Kupującego lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze, w tym poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na takie warunki.

 

3. ZAWARCIE UMOWY

1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im upoważnień (umocowań). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawiciela handlowego przekraczającego zakres udzielonego mu upoważnienia (umocowania).

 

4. DOSTAWA

1. Zamówienia uważa się za ważnie złożone, jeżeli zostały zgłoszone za pośrednictwem wiadomości zwrotnej e-mail lub na oficjalnych drukach udostępnionych przez Sprzedającego lub na innym druku, jeżeli będzie on jednoznacznie wskazywał na wszystkie informacje niezbędne dla Sprzedającego.

2. W zamówieniu winny zostać określone wszelkie niestandardowe warunki montażu oraz miejsca pracy towaru. Brak podania niestandardowych warunków montażu lub miejsca użytkowania towaru i faktyczne wystąpienie takich warunków dla danego towaru zwalnia Sprzedającego
z odpowiedzialności za przekroczenie terminów realizacji umowy.

3. Terminy dostawy będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego, jednak są one terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw
w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów uzależnione będzie od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty lub złożenia ważnego zamówienia i podania informacji niezbędnych do realizacji zamówienia oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów lub poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązania umownego podjętego przez Sprzedającego wobec Kupującego.

4. Wszelkie zmiany zgłoszone lub wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminów. Towary uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika albo, gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy w siedzibie Sprzedającego.

5. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej w szczegółowych postanowieniach, bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Sprzedającego uzgodnionej przedpłaty (zaliczki, zadatku), a jeżeli nie uzgodniono obowiązku uiszczenia przedpłaty, od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

6. W przypadku gdy Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania Kupującemu (lub przewoźnikowi).

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego,
w szczególności w przypadku: odmowy przyjęcia dostarczonego towaru, gdy nie będą zapewnione warunki umożliwiające rozpoczęcie lub kontynuowanie prac montażowych (dotyczy to zwłaszcza stanu pomieszczeń, w których będą montowane Urządzenia) lub w razie braku możliwości podłączenia towaru do instalacji elektrycznej. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę, może też odstąpić od umowy, jeżeli przyczyna niedotrzymania terminu niezależna od niego trwa dłużej niż 7 dni. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu dostawy.

8. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia przez Kupującego zmian w przedmiocie umowy mających wpływ na czas produkcji, montażu lub uruchomienia towaru, niewykonania przez Kupującego jego obowiązków lub na skutek innych okoliczności leżących po stronie Kupującego.

9. Przyjmuje się, że skutki pandemii wirusa SARS COV2 obejmujące w szczególności wystąpienie wśród pracowników Sprzedającego bądź Kupującego zachorowań na chorobę COVID-19 bądź zaistnienie konieczności ich odosobnienia, jak również wprowadzenie na obszarze działalności Sprzedającego bądź Kupującego ograniczeń o charakterze administracyjnym, mających na celu zwalczanie skutków pandemii, będzie traktowane na równi z wystąpieniem okoliczności siły wyższej, jeżeli niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy przez stronę, której te okoliczności dotyczą, będzie pozostawało w bezpośrednim związku przyczynowym z ich wystąpieniem.

10. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia do 90 dni po terminie realizacji.

W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.

12. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu, Kupujący nie podał miejsca dostawy, Kupujący nie jest gotowy do odebrania towaru lub jeśli towar nie zostanie odebrany przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający według własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania towaru na ryzyko Kupującego, zmiany warunków dostawy na EXW Katowice Incoterms 2010, zafakturowania towaru warunkach EXW Katowice Incoterms 2010 i obciążenia Kupującego kosztami składowania, począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki.

13. Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo odstąpienia od umowy i sprzedaży lub dowolnego rozdysponowania towarem. Sprzedający może obciążyć Kupującego za odstąpienie od umowy karą umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego
z tytułu składowania. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy liczonych od ostatniego wyznaczonego terminu odbioru.

 

5. WYSYŁKA, ODBIÓR, PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

1. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, transport odbywa się na zasadzie EXW Katowice według Incoterms 2010. Kupujący jest zobowiązany samodzielnie zorganizować i opłacić transport oraz załadunek oraz ponosi ryzyko transportu i załadunku w siedzibie Sprzedającego.

2. Jeżeli klient chce odebrać lub odbiera towar samodzielnie, to odbiór następuje na zasadzie EXW Katowice według Incoterms 2010.

3. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili.

4. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, Kupujący może zgłosić potrzebę zastosowania specjalnego sposobu pakowania, rodzaju opakowania lub środka transportu. Jeżeli odbiegają one od standardowo stosowanych przez Sprzedającego – jest to dodatkowo płatne przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie określi we wskazanym powyżej czasie sposobu pakowania, rodzaju opakowania lub środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru sposobu pakowania, rodzaju opakowania i środka transportu oraz przesłać towar Kupującemu.

5. Jeżeli Strony przewidziały dokonanie odbioru końcowego, stosuje się poniższe postanowienia. Jeżeli Kupujący dwukrotnie nie przystąpi do odbioru końcowego lub nie stawi się na odbiór końcowy, Sprzedający będzie uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru końcowego
i podpisania jednostronnego protokołu odbioru końcowego, który będzie równoważny w skutkach z protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie Strony. Drobne usterki lub wady niewpływające na funkcjonalność lub bezpieczeństwo Urządzeń nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku braku ujawnionych usterek lub wad wpływających istotnie na funkcjonalność lub bezpieczeństwo Urządzeń, Kupujący i Sprzedający zobowiązani są podpisać protokół bezusterkowego odbioru końcowego. Za datę ukończenia montażu i uruchomienia uważa się datę powiadomienia o zakończeniu tych prac, pod warunkiem późniejszego dokonania końcowego odbioru przedmiotu Umowy potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego.

6. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, w przypadku sprzedaży towaru przeznaczonego do użytku stacjonarnego Kupujący zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do:

a) fizycznej obecności przedstawiciela Kupującego przy dostawie, montażu, uruchomieniu i odbiorze towaru,

b) zapewnienia rozładunku w miejscu dostarczenia i złożenia towaru w odpowiednich pomieszczeniach, o których mowa poniżej lub bezpośrednio w miejscu docelowego montażu,

c) zapewnienia zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich pomieszczeń do przechowania części składowych towaru, materiałów pomocniczych oraz narzędzi, zapewniających ich przechowanie w warunkach bezpiecznych i zapewniających prawidłowe warunki magazynowania, a także do zapewnienia ochrony pomieszczeń, w których ma być wykonywany montaż,

d) sprawdzenia jakości dostarczanego towaru odnośnie wszelkich widocznych uszkodzeń towaru i pisemnego poinformowania Sprzedającego o wykrytych uszkodzeniach w ciągu 24 godzin od dostawy. Brak takiego zawiadomienia jest jednoznaczny z brakiem zastrzeżeń.

e) udostępnienia Sprzedającemu mediów niezbędnych dla wykonania umowy, w tym energii elektrycznej, wody oraz szatni z dostępem do urządzeń sanitarnych,

f) dokonania wymaganych uzgodnień z zakładem energetycznym i uzyskania wymaganych zezwoleń,

g) przekazania Sprzedającemu pomieszczeń pod montaż w stanie pozwalającym na wykonanie umowy, nie później niż na 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem prac montażowych,

h) przygotowania miejsca posadowienia towaru i istniejącej instalacji do jego montażu i uruchomienia, w tym do wykonania wszelkich koniecznych prac oraz przygotowania wszelkich koniecznych instalacji,

i) dokonania odbioru końcowego prac.

 

6. CENY

1. Jeżeli Strony wyraźnie nie ustalą inaczej, podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami wyrażonymi w walucie PLN lub EUR  i są cenami netto (bez podatku VAT).
W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną netto.

2. Podane ceny Towarów określone są dla standardowej budowy urządzenia, zgodnej z aktualną ofertą Sprzedającego. Dodatkowe rozwiązania techniczne mogą być zastosowane, jeżeli są możliwe z technicznego punktu widzenia, za dodatkową opłatą wnoszoną przez Kupującego
i po uzyskaniu zgody Sprzedającego.

3. Jeżeli towar ma nie być dostarczony na zarejestrowany adres siedziby Kupującego,
zwłaszcza gdy ma być dostarczony na wskazany przez Kupującego adres klienta końcowego, Kupujący ponosi dodatkowe koszty usługi logistycznej (tytułem kosztów transportu, przygotowania wysyłki, dostosowania specyficznego adresu) według cen podanych przez Sprzedającego. Urządzenia, które są sprzedawane na eksport poza terytorium Polski, podlegają odbiorowi własnemu przez Kupującego.

4. Sprzedający nie zapewnia możliwości odbioru osobistego towarów dla urządzeń przenośnych w sprzedaży krajowej.

5. Cena nie zawiera rozładunku produktów i wstawienia ich do pomieszczenia. Cena nie zawiera także transportu pionowego w pomieszczeniu.

6. Jeżeli cena jest podana jako równowartość określonej kwoty wyrażonej w walucie obcej,
a waluta ta zostaje po wysłaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zdewaluowana, cena dostawy wzrasta proporcjonalnie do dewaluacji.

7. Cena po dokonaniu zamówienia oraz zawarciu umowy może ulec zmianie w przypadku rażącej zmiany ceny półproduktów przedmiotu sprzedaży np. silników lub usług towarzyszących np. spedycji, w przypadku siły wyższej lub kryzysów gospodarczych. W przypadku zmiany ceny Sprzedający poinformuje o tym na piśmie Kupującego.

 

7. PŁATNOŚCI

1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.

2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.

3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.

4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego nie będą stanowić zadatku
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.

5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.

6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może wstrzymać się z wykonaniem swoich obowiązków umownych (co przedłuża termin wykonania umowy) lub uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli brak zapłaty należności trwa dłużej niż 14 dni. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.  Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty.

7. Sprzedający nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji wykonania obowiązków umownych w terminie późniejszym niż przewidzianym umową, jeżeli jest to spowodowane opóźnieniem Kupującego w płatnościach.

8. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń.

 

8. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży.

2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego, przesłać Sprzedającemu treść roszczenia oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania któregoś z wyżej wymienionych obowiązków Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.

3. Jeżeli Kupujący opóźnił się w zapłacie całości lub części należności za towar, zobowiązany jest, na żądanie Sprzedającego, natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości.

4. Żądanie zwrotu towaru lub odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży, a stanowi jedynie zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego. Sprzedający może również odstąpić od umowy, jeżeli zażądał zwrotu towaru lub odebrał towar, a nie otrzymał od Kupującego zapłaty w terminie 14 dni od wezwania Kupującego do zapłaty. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty.

5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej przez Kupującego Sprzedającemu odpowiada Kupujący.

2. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych okolicznościach, na które wpływ ma Kupujący tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z pisemnych uzgodnień między Stronami. Sprzedający nie ponosi jednak wyżej wymienionej odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń lub instrukcji Sprzedającego.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykonane przez Kupującego lub osoby trzecie instalacje i materiały użyte do jej wykonania.

6. Sprzedający nie odpowiada za instalacje, materiały, maszyny lub inne części, z którymi towar zostanie połączony lub będzie współpracował. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe działanie towaru, jeżeli będzie on spowodowany nieprawidłowym podłączeniem do instalacji elektrycznej lub jeżeli towar będzie nieprawidłowo dobrany do zasilanej instalacji. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe działanie towaru, jeżeli będzie on spowodowany nieprawidłowym działaniem instalacji, Kupującego lub osoby trzeciej, z którymi towar Sprzedającego zostanie połączony lub będzie współpracował.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniósł Kupujący. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu realizacji określonego zamówienia jest ograniczona do wartości brutto danego zamówienia. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczący szkód wyrządzonych przez Sprzedającego umyślnie.

 

10. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawany towar na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji, które są dostępne na stronie https://www.ems-dental.com/pl/warranty-terms-conditions-pl.

2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona.

 

11. ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez Kodeks Cywilny strony mogą rozwiązać umowę za pisemnym porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego, ponosi Kupujący.

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowną po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego.

 

12. POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 0,01 % wartości netto sprzedaży, do której stosują się niniejsze Warunki, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu sprzedaży lub zamówienia, licząc od drugiego tygodnia opóźnienia, ale w żadnym wypadku nie więcej niż 1 % wartości netto sprzedaży, do której stosują się niniejsze Warunki.

2. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności następujących obowiązków:

a) nierozpowszechniania, nieujawniania ani niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 11.4 wyżej wymienionej ustawy; oraz

b) nienakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej) będącego stroną umowy ze Sprzedającym do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec Sprzedającego.

3. Kupujący nie będzie podejmować działań, o których powyżej, w okresie 5 lat od otrzymania towaru, do którego stosuje się postanowienia niniejszych Warunków.

4. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby
w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Zlecającemu.

5. Kupujący będzie podejmował wszelkie starania w celu zapobieżenia publikacji lub ujawnieniu jakichkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa określoną powyżej. Ochrona Sprzedającego określona w niniejszym punkcie przysługuje dodatkowo i niezależnie od ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności postanowienia niniejszego punktu nie uchybiają przepisom prawa lub jakimkolwiek zobowiązaniom umownym przyznającym szerszą ochronę.


13. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Sprzedający rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych wynikających z rozwoju osiągnięć technicznych w stosunku do rozwiązań proponowanych w aktualnej ofercie sprzedaży.
 

2. Prawa majątkowe do wszelkich dóbr niematerialnych, objętych ochroną ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, bezpośrednio nadające się do stosowania w działalności gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym
i innych, udostępnionych Kupującemu przez Sprzedającego w wyniku wykonywania sprzedaży, do której stosuje się postanowienia niniejszych Warunków, stanowią własność Sprzedającego. Własność Sprzedającego stanowią przedmioty (nośniki), na których przekazane dobro zostało utrwalone, Kupujący nie ma prawa do ich wykorzystania w innych celach, aniżeli użytkowanie zakupionego towaru, nie ma prawa do ich kopiowania, powielania czy udostępniania osobom trzecim. Dokumenty te nie przenoszą tytułu własności, ani nie implikują przyznania żadnej licencji. Rysunki oraz inne dokumenty pozostające własnością Sprzedającego, mają być na żądanie Sprzedającego natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami.

3. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów, a także nie udostępniać, ani nie przekazywać innym podmiotom jakichkolwiek elementów, informacji oraz dokumentacji technicznej, na podstawie której zostały wykonane zamówione przez Kupującego urządzenia.

4. Wszystkie referencje sprzedaży oraz sporządzone dokumenty dostępne klientom podlegają zwrotowi na żądanie Sprzedającego wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami.

5. Po dokonaniu sprzedaży urządzeń Sprzedający ma prawo wpisać sprzedane urządzenie i dane dotyczące klienta na standardową listę referencyjną, obejmującą nazwę i typ urządzenia, datę sprzedaży, nazwę klienta (za wyjątkiem danych osobowych osób fizycznych) i kraj. Podpisanie niniejszych Warunków jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na zamieszczenie tych danych na liście referencyjnej. Wszelkie zastrzeżenia mogą być zgłoszone przez klienta na piśmie.

6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego artykułu XIII lub art. XII, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100 % wartości umowy brutto. Gdyby wartość szkody przekroczyła wartość kary umownej, Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości.

7. Sprzedający może powierzyć świadczenie usług takich jak instalacja i/lub uruchomienie towaru, wynajem towaru, wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji oraz dokonywanie napraw, przeglądów lub serwisów, podmiotom autoryzowanym przez Sprzedającego.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG).

2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym umowy lub kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.

3. Wszelkie zmiany umów zawartych pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

4. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia niniejszych Warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

5. Miejscem wykonania umów pomiędzy Stronami są Katowice.

6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych Warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy w Katowicach.

7. Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.