Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: srpen 2023

Společnost E.M.S. Electro Medical Systems S.A., se sídlem v Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Švýcarsko (dále „my“ nebo „společnost EMS“), i všechny její dceřiné a sesterské společnosti se zavazují chránit a respektovat vaše soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví základ, na jakém zpracováváme všechny osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám sami poskytnete. Zpracovávané osobní údaje mohou být společnosti EMS pro oprávněné obchodní účely předávány případně také dalšími společnostmi z naší skupiny, včetně našich přidružených společností, naší hlavní holdingové společnosti a jejích dceřiných společností.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vycházejí z hlavních zásad uvedených v evropském obecném nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a švýcarském federálním zákoně o ochraně osobních údajů („FADP-CH“). Pokud ale osobní údaje shromažďuje a zpracovává společnost z naší skupiny, která se nachází mimo Evropu, mohou platit zejména místní právní předpisy o ochraně osobních údajů.  

Následující zásady ochrany osobních údajů si přečtěte pozorně. Je v nich vysvětleno, jak vaše osobní údaje získáváme, jak s nimi nakládáme a na jakém základě je případně předáváme třetím osobám.

Návštěvou webu EMS, registrací ke službě nebo poskytnutím informací o sobě souhlasíte se zpracováváním vašich osobních údajů v souladu s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Na našem webu mohou být odkazy na weby našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností nebo na jiné zajímavé weby. Pokud kliknutím na odkaz přejdete na některý z takových webů, mějte na paměti, že takové weby používají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, za které neneseme žádnou odpovědnost. Před odesláním osobních údajů na takových webech se proto nejprve seznamte s platnými zásadami.

 

TYP ÚDAJŮ, KTERÉ O VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

Můžeme shromažďovat a zpracovávat tyto údaje o vaší osobě:

 • Informace o sobě nám můžete poskytnout např. vyplněním formuláře na tomto webu, vyplněním papírových formulářů na různých akcích nebo při telefonátu, v e-mailech, textových zprávách nebo jinak. Jedná se například o informace, které uvedete při registraci k používání tohoto webu, při přihlašování k našim službám nebo při přihlašování k odběru novinek. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat vaše jméno, fyzickou adresu, e-mailovou adresu, přihlašovací údaje, pokud se zaregistrujete do našich online služeb, telefonní číslo, jazyk nebo zemi.
 • Vaše osobní údaje můžeme získávat a zpracovávat i prostřednictvím dalších webů, které provozujeme. Úzce spolupracujeme také s třetími stranami (např. s obchodními partnery, subdodavateli poskytujícími technickou podporu a doručovací služby, reklamními sítěmi, poskytovateli analytických služeb, poskytovateli informací o vyhledávání apod.) a informace o vás můžeme získávat i od nich.
 • Můžeme shromažďovat i další informace nezbytné pro správu našeho webu, např. různé technické údaje, jako jsou adresa internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb (ISP), počet kliknutí, nastavení časového pásma, verze prohlížeče a operačního systému nebo informace, jaké weby jste navštívili.
 • Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, které získáme na základě smluvního nebo obchodního vztahu, např. kontaktní údaje, historie našich kontaktů s vámi, vaše nákupy na našem webu nebo informace o vašem používání našich produktů, adresy pro fyzického doručení a další bankovní nebo platební údaje.
 • S vaším výslovným souhlasem můžeme zpracovávat i další obsah, např. hodnocení, průzkumy nebo fotografie a videa.

 

PROČ SPOLEČNOST EMS SHROMAŽĎUJE OSOBNÍ ÚDAJE A JAK JE POUŽÍVÁ

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme, pouze pokud k tomu máme zákonný důvod, např. váš souhlas, je to nezbytné pro smluvní vztah s vámi, k uspokojení našich oprávněných zájmů (např. přímý marketing), ke splnění zákonných požadavků, nebo pokud k tomu máme oprávnění.

Společnost EMS může vaše osobní údaje používat k těmto účelům:

 • Marketingová sdělení: K poskytování informací o našich výrobcích nebo službách, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat; k poskytování informací o dalším nabízeném zboží a nabízených službách, které jsou podobné těm, které jste již využili; k přizpůsobování obsahu, který vám zobrazujeme. Proti tomuto způsobu zpracování vašich osobních údajů ale můžete vznést námitku. V takovém případě přestaneme vaše údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.
 • Zákaznický servis: K poskytování zákaznického servisu a služeb a ke komunikaci s vámi v souvislosti se službami a výrobky společnosti EMS a k informování o změnách našich služeb, pokud si to přejete; k vyřizování vašich dotazů, reklamací a obecné zpětné vazby k našim výrobkům. 
 • Plnění smluv a obchodní vztahy: Můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje nezbytné k řádnému plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a společností EMS. Může se to týkat například prodeje výrobků, distribuce a poprodejního servisu našich výrobků nebo služeb. 
 • Správa webu: Ke správě našeho webu a k interním činnostem, např. k vývoji produktů, řešení problémů, analýze dat, testování, výzkumu, ke statistických účelům a k průzkumů; ke zdokonalování našeho webu a k co nejefektivnějšímu zobrazování jeho obsahu uživatelům, resp. ve vašem počítači nebo v jiném zařízení, které pro přístup na náš web používáte.
 • Hodnocení chování uživatelů: Osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem vyhodnocování obecného chování našich zákazníků jako skupiny, ke správě systémů a k vykazování souhrnných statistických informací o obvyklém chování a obvyklých akcích při prohlížení webu.

 

OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

Společnost EMS vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí a její weby nejsou určeny pro děti. Jestliže společnost EMS zjistí, že došlo k neúmyslnému shromáždění osobních údajů dětí, všechny takové údaje ihned vymaže. 

 

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ:

Společnost EMS i všechny další společnosti z naší skupiny uchovávají vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění účelů, k nimž byly údaje původně shromážděny, nebo případně v souladu s konkrétními povinnostmi uchovávání údajů stanovenými vnitrostátními předpisy.

Např. podle švýcarského práva platí následující:

Informace o právních úkonech mezi vámi a společností EMS se uchovávají po dobu 10 let od dokončení právního úkonu v souladu s obecnou promlčecí lhůtou stanovenou pro občanskoprávní nároky ve Švýcarsku.

Účetní informace se uchovávají po dobu 10 let od konce účetního období, k němuž se vztahují, tak jak to vyžadují švýcarské účetní a daňové předpisy.

Kontaktní údaje (jména, poštovní a e-mailové adresa, telefonní čísla) používané pro účely přímého marketingu mohou být uchovávány po neomezenou dobu, pokud je to přípustné podle platných právních předpisů, ledaže společnost EMS požádáte o vymazání vašich údajů nebo o ukončení jejich zpracování.

 

SDÍLENÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme pro oprávněné obchodní účely předávat dalším společnostem z naší skupiny, včetně našich přidružených společností, naší hlavní holdingové společnosti a jejích dceřiných společností.

Společnost EMS může plněním některých svých funkcí pověřit externí dodavatele, kteří pro ni vykonávají určité specializované činnosti, např. jí pomáhají zdokonalovat její web nebo jí pomáhají s marketingem výrobků. Takovým dodavatelům pak mohou být předávány osobní údaje, které nám poskytnete, aby mohli plnit dohodnuté úkoly. Dodavatelé jsou však povinni používat obdržené informace výhradně pro příslušné služby poskytované pro společnost EMS a podle jejích pokynů. Po třetích stranách, které mohou sídlit mimo zemi, z níž jste navštívili web nebo využili službu, bude společnost EMS požadovat, aby dodržovaly všechny platné požadavky na ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů.

Společnost EMS nebude vaše osobní údaje předávat žádné třetí straně, která by je chtěla použít pro účely svého vlastního přímého marketingu.

V případě, že společnost EMS prodá nebo koupí nějaký podnik nebo majetek, bude moci vaše osobní údaje předat potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takového podniku nebo majetku.

Společnost EMS může sdělovat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu, pokud:

 • je to vyžadováno nebo povoleno platnými právními předpisy,
 • o vaše osobní údaje požádá orgán činný v trestním řízení při vyšetřování porušení zákona,
 • podle nás nastala nějaká naléhavá situace, dochází k porušení zákona nebo existuje jiný přiměřený základ pro upozornění příslušného úřadu.

 

KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

Společnost EMS může vaše osobní údaje uchovávat na různých místech a případně k jejich uchovávání vyžívat také externí poskytovatele služeb.

Toto je souhrnný přehled:

 • naše vlastní místní datová centra v EMS SA a v dalších společnostech skupiny EMS,
 • cloudová datová centra skupiny EMS,
 • cloudové systémy (SaaS) a online platformy.

Vaše údaje nepředáme příjemci v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud země, v níž se příjemce nachází, nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů nebo pokud nemáme uzavřenou platnou smlouvu včetně mechanismu předávání údajů nebo jiné nezbytné záruky.

Při předávání osobních údajů mimo EHP nebo do zemí bez odpovídající úrovně ochrany údajů jsme povinni vás informovat a máte právo nás požádat, abychom vám sdělili, jaká vhodná ochranná opatření jsme zavedli k ochraně vašich osobních údajů.

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Společnost EMS zajišťuje bezpečnost v souladu s nařízením GDPR a FADP-CH. Opatření přijatá naší společností k zabezpečení údajů zaručují odpovídající úroveň ochrany před rizik týkajícími se důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a údajů.

Přijali jsme bezpečnostní opatření, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, a naše weby a IT systémy využívají bezpečnostní mechanismy, které pomáhají chránit před ztrátou, zneužitím a změnou informací, nad nimiž máme kontrolu.

Přístup k vašim osobním údajům je omezen na naše zaměstnance a zástupce třetích stran, o nichž se důvodně domníváme, že potřebují mít přístup k vašim údajům, aby vám mohli poskytnout informace nebo služby, které od nás požadujete.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo pro přístup do určitých částí našeho webu, odpovídáte za uchování takového hesla v tajnosti.

Žádný způsob přenosu přes internet však není stoprocentně bezpečný. Přestože se snažíme vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost přenosu vašich údajů do našich systémů. Každý přenos je tak na vaše vlastní nebezpečí. Po obdržení vašich údajů jsou uplatněny přísné postupy a bezpečnostní prvky, které brání neoprávněnému přístupu k vašim údajům.

 

VAŠE PRÁVA

Můžete nás kdykoli kontaktovat a požádat o přístup k vašim osobním údajům. Na požádání vám poskytneme kopii vašich osobních údajů.

Můžete nás požádat o opravu nepřesností ve vašich osobních údajích.

Můžete nás požádat o vymazání informací, které máme o vašem účtu. Informace o určitých transakcích jsme ale povinni uchovávat pro účely dodržování právních předpisů, takže za určitých okolností nemusí být možné vaše údaje zcela vymazat.

Můžete nás také kdykoli požádat o odhlášení odběru marketingových sdělení. Pokud se budete chtít odhlásit z odběru marketingových sdělení, můžete tak učinit kliknutím na odkaz pro odhlášení uvedený v každém e-mailu.

Máte právo být informováni o všech automatizovaných rozhodovacích procesech, včetně profilování, které případně budeme provádět.

Pokud podle vašeho názoru zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy EU o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu v zemi, kde máte sídlo, nebo kdekoli v EU, kde podle vašeho názoru k porušení došlo.

Svá práva můžete kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete na níže uvedené adrese.

 

SOUBORY COOKIE

Podrobné informace k souborům cookie a k ochraně osobních údajů najdete na zvláštní stránce „Zásady používání souborů cookie“ na našem firemním webu.

 

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost EMS si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli změnit. Doporučujeme vám proto navštěvovat náš web pravidelně a ověřovat si, zda se tyto zásady nezměnily. Pokud v zásadách ochrany osobních údajů provedeme nějakou podstatnou změnu, upozorníme vás na ni zde, e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na našem webu.

Datum v horní části této stránky označuje datum poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

S dotazy, připomínkami nebo požadavky týkajícími se vašich osobních údajů se na nás obracejte e-mailem na info.czsk@ems-ch.com nebo nás kontaktujte písemně na této adrese:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Data Protection Officer
(pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Švýcarsko

Požadavek týkající se ochrany soukromí nebo osobních údajů můžete také zadat na stránce Žádost o přístup subjektu údajů.