KLAUZULA INFORMACYJNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej: „RODO”).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EMS Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice (dalej: „Administrator”), który będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie określonym w Regulaminie.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej lub e-mailowo: e-mail: info@ems-poland.com. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: info@ems-poland.com oraz korespondencyjnie na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celu dokonania zakupu określonej usługi oferowanej przez Administratora, wskazanej w Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c RODO);
 3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 4. w celu przesyłania informacji marketingowych/handlowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną. Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia w/w informacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na dostarczeniu wnioskowych przez użytkownika treści.
 1. Zgoda wyrażona w celu przesyłania marketingowych/handlowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną może być w każdej chwili odwołana.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące rozliczenia finansowe i podatkowe, podmioty świadczące usługi w związku z ustaleniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń a także dostawcy rozwiązań teleinformatycznych, hostingu i wsparcia prawnego. Państwa dane osobowe będą mogły zostać także przekazane podmiotom, które pomagają Administratorowi w organizacji określonych usług, na podstawie zawartych umów powierzenia.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy na dostarczenie zakupionych treści. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Przysługuje także Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zakupu określonych usług.