afpm_front 18/10
afpm_front 18/10

Инструкция за употреба

Вижте повече

Препоръки за лечение

Вижте повече

Монтаж и свързване

Свали

Декларация за съответствие

Свали
no
no
no
no
no
no
no

Под устройството ще намерите табелката. Серийният номер е изписан до логото на SN.

serialnumber

no

За да извършите почистване и дезинфекция на водопроводите и ако разполагате с AIRFLOW® STATION+, бутилката NIGHT CLEANER трябва да се постави на количката. Не поставяйте бутилка с вода върху горната част на устройството. Това се прави, за да се осигури 100% достъп за почистващата течност до всички линии. След това следвайте стъпките за почистване

no
no
no
no
no
no

Be careful: Only use the air function of the syringe to clean the powder chamber

no

Проверете електрическите връзки и захранващия контакт, за да се уверите, че устройството е правилно включено.

Ако устройството е правилно включено, може да има проблем с предпазителите.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

/!\ Риск от пожар или токов удар.

Незабавно спрете да използвате устройството си, изключете щепсела от контакта и се свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

/!\ Риск от експлозия на бутилка.
/!\ Първо изключете от електрическата мрежа.

Този симптом обикновено се дължи на проблем с регулатора на налягането (повреда или ниска температура) или на пукнатина в бутилката за вода.

1. Незабавно спрете да използвате устройството и го изключете от мрежата.
2. Проверете използваната бутилка за пукнатина или каквато и да е повреда и, ако е така, я заменете с нова.
3. Проверете налягането на подавания въздух: то трябва да е минимум 4,5 бара. в идеалния случай 6 бара.
4. Ако температурата на устройството е под 10°C (устройството е твърде студено), изчакайте да се загрее при температура на околната среда и след това го свържете отново към електрическата мрежа и го включете отново.
5. Ако температурата на устройството е по-висока от 10°C или проблемът се повтори, спрете да го използвате и се свържете с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Цифрите на устройството избледняват.

Използвайте почистваща и дезинфекцираща кърпичка (с по-малко от 35% алкохол), която отговаря на стандартите, приложими в страната.

EMS препоръчва използването на 
- CleanWipes, IC-100 или PlastiSept Eco Wipes от ALPRO MEDICAL GmbH. 
- Micro-Kleen3™ кърпички за дезинфекция на повърхности от Micro-Scientific.
- CaviWipes1™ или Caviwipes™ 2.0 от Metrex
Избършете и подсушете изделието след дезинфекция. Веднъж седмично използвайте влажна микрофибърна кърпа с топла вода, за да отстраните остатъците, които всички кърпички могат да оставят върху вашия AIRFLOW® Prophylaxis Master, шлаухите и наконечниците, последвано от подсушаване с мека кърпа, която не образува власинки

НЕ използвайте хартиени кърпи, тъй като те могат да бъдат абразивни. Следвайте внимателно инструкциите, предоставени от производителя на кърпичките. НЕ използвайте кърпички CaviWipes™ или Advantaclear. Те увреждат продуктите на EMS.

/!\ Опасност от пожар и токов удар.
/!\ Първо изключете от електрическата мрежа.
Незабавно спрете да използвате устройството, изключете го и се свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

no
no
no

Отидете на ПЪРВИ СТЪПКИ и изберете Настройка на температурата и звука на AIRFLOW® Prophylaxis Master?

no

Това е автоматично напомняне за сервизно обслужване.

Време е да изпратите устройството си за годишна сервизна поддръжка. Ссвържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Открита е постоянна или временна хардуерна повреда.
1. Изключете захранващия кабел на устройството
2. Изчакайте 30 секунди
3. Включете го отново и рестартирайте устройството#Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS

Необходимо е да се подменят литиевите батерии на крачния педал 2x AA.
Може да се наложи да свържете отново педала за управление с устройството.
Свържете отново педала, като изгледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДРЪЖКА и изберете Как да свържете безжичния педал с AIRFLOW® Prophylaxis Master?

Проблемът може да има няколко причини. Необходими са поетапни многократни проверки.
1. Педалът не е открит (за да работи устройството, трябва да е свързан поне един педал)
2. Възможно е кабелният педал да е изключен. Проверете дали жакът е правилно поставен. Рестартирайте устройството
3. Безжичният педал не е сдвоен. Извършете ново сдвояване, като изгледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДРЪЖКА и изберете Как да сдвоите безжичния педал с AIRFLOW® Prophylaxis Master?

Ако все още не сте намерили решение, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване на EMS.

AIRFLOW® и PIEZON® не са открити или липсват шлаухите. Необходима е поне една система от шлаухи, за да работи устройството. Ще трябва да свържете отново шлаухите.
1. Изключете устройството
2. Под устройството, плъзнете лоста към себе си и издърпайте черния конектор.
3. Изключете и двата конектора AIRFLOW® и PIEZON® и почистете електрическите контакти (жакове), намиращи се на връзките на системата от шлаухи. Продухайте с въздух, за да почистите съединителните гнезда на устройството.
4. Поставете отново двете шлаухи: поставете черния конектор обратно в гнездото, като се уверите, че бялата точка на конектора е подравнена с черната точка на устройството, и го натиснете силно, докато видите, че се появява зелено/заключване
5. Стартирайте отново устройството

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

/!\ Опасност от пожар и токов удар
/!\ Първо изключете от електрическата мрежа

1. Вашето устройство е твърде горещо. Изключете устройството за един час и след това го включете отново.
2. Устройството ви е твърде студено. Изчакайте устройството да достигне стайна температура и опитайте да го включите отново.
Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Забележка: Тази грешка се показва и докато устройството работи при минимална температура (условия на работа: от 10 °C до 35 °C). В този случай изчакайте устройството да достигне до температурата на околната среда.

no
no

Или въздушната линия не е свързана, или няма достатъчно въздушно налягане.

1. Проверете дали въздушната линия не е прегъната и проверете въздушния компресор. Той трябва да осигурява налягане от 4,5 бара, в идеалния случай 6 бара.
2. Проверете въздушния филтър и го сменете, ако е замърсен.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Проблемът може да има няколко причини. Необходими са поетапни многобройни проверки. AIRFLOW® наконечникът може да е запушен.

1. Последвайте процеса за поддръжка и отстраняване на запушването на наконечника, като изгледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДРЪЖКА и изберете Поддръжка и почистване на наконечника AIRFLOW® MAX?

Ако отстраняването на запушването на наконечника не отстрани проблема, това може да означава запушване на AIRFLOW® шлаухата.
2. Демонтирайте и почистете AIRFLOW® шлаухата.
3. Продухайте със сгъстен въздух от двата края. Ако не излиза въздух, AIRFLOW® шлаухата е запушена.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

1. Праховата камера е напълнена над отбелязаното максимално ниво.
2. Отстранете пудрата, надвишаващ обозначението MAX върху бутилката.
3. Проверете дали малкото уплътнение на извода на праховата камера не е износено/подменете, ако е необходимо, капака или голямото уплътнение BC-262 за капака.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Почистете праховата камера, капачката и долните О-пръстени с влажна кърпа. Почистете и свързващите елементи на устройството.

Ако проблемът не бъде разрешен, може да се наложи да смените праховата камера или капачката с нова, моля, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Проблемът може да има няколко причини. Необходими са поетапни многобройни проверки. Отстранете въздушния поток® Handpiece и се опитайте да увеличите налягането в камерата за прах. Ако праховата камера се нагнети под налягане:
1. Ръкохватката може да е запушена. Следвайте процеса на поддръжка, за да предотвратите или разкачите запушването на наконечника, като гледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДЪРЖАНЕ и изберете Поддръжка и почистване на наконечника AIRFLOW® MAX?

Ако камерата за прах не се нагнетява, има 2 възможности:
1. Проблемът е един и същ и при двете прахови камери
- Възможно е налягането на въздуха да не е достатъчно. Проверете дали компресорът е включен и дали устройството е правилно свързано. Ако е необходимо, свържете се с вашия техник и проверете налягането на въздуха.
2. Проблемът не е еднакъв и при двете прахови камери
- Прахът може да е заседнал във вътрешността на камерата. Разклатете правилно камерата за прах преди употреба.
- Ако това не помогне, извадете праха от праховата камера, подсушете я с помощта на сгъстен въздух и добавете нов прах.
- Ако и това не помогне, извършете целия процес на почистване на камерата. Следвайте процеса на поддръжка за почистване на праховата камера, като гледате видеоклипа в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДЪРЖАНЕ и изберете Как да почистим праховата камера?

Ако липсва горният О-пръстен на капачката, е необходима нова капачка.#Ако вътрешният О-пръстен на капачката липсва или е повреден, е необходим нов О-пръстен. Ако липсва О-пръстенът, намиращ се на долния капак на бутилката, трябва да се смени целият долен капак.

Ако това не помогне, сменете камерата за прах или капака на бутилката с нова част или се свържете със сервизната поддръжка на EMS.

no

1. Уверете се, че капачката на бутилката е правилно затворена.
2. Почистете връзката: капачката и страните на устройството.
3. Ако бутилката все още тече, проверете за пукнатини.
4. Заменете бутилката, в случай че е повредена

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

1. Уверете се, че сте настроили водните регулатори на 10: максимален дебит на шлаухите.
2. Уверете се, че имате добре свързани шлаухи и достатъчно налягане (налягане на въздуха: 4,5 до 7 бара. В идеалния случай 6 бара. / налягане на водата: 2 до 5 бара)
3. Извършете повторно изплакване преди третиране.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

1. Изключете устройството.
2. Под устройството преместете лостчето към себе си и извадете черната част (конектора) на шлаухата
3. Проверете конектора за изсъхнал почистващ препарат Night Cleaner. Ако има следи от него, почистете ги.
4. За PIEZON® проверете щифтовете на конектора само с помощта на наконечника. Ако щифтовете на шнура са окислени или в тях има нощен почистващ препарат, почистете щифтовете или сменете шлаухата.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Проверете дали наконечникът е правилно свързан

При шлауха AIRFLOW®: В случай на теч при AIRFLOW® връзката на наконечника с AIRFLOW® шлаухата, сменете о-пръстените с резервните, предоставени в комплекта EL-1076, намиращ се в в кутията на AIRFLOW®. Последвйте процеса на поддръжка, като изгледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДРЪЖКА и изберете Как да сменим уплътнителния пръстен на AIRFLOW® шлауха?

При шлауха PIEZON®: В случай на теч при наконечника PIEZON® и шлаухата PIEZON®, заменете о-пръстените с резервния BC-083, предоставен в комплекта PIEZON®. Последвайте процеса на поддръжка, като изгледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДРЪЖКА и изберете Как да сменим О-пръстена на шлауха PIEZON®?

Ако все още не сте намерили решение, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

/!\ Опасност от пожар или токов удар.

Може би е време да смените О-пръстените.
1. Изключете устройството
2. Под устройството преместете лоста към себе си и извадете черната част (конектора) на шлаухата.
3. Проверете целостта на О-пръстените. 
О-пръстените са износени: свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS, за да ги поръчате
О-пръстените не са износени: Възможно е шлаухата да не е свързана правилно. Проверете връзките на шлаухата.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Притискащият елемент на AIRFLOW® може да е износен или въздушният интерфейс да е замърсен и да изтича пудра.

1. Изключете шлаухата, почистете въздушния жак и го свържете отново.
2. Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Прищипващият клапан на AIRFLOW® шлаухата не се затваря. Свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

В случай че педалът е останал натиснат за повече от 10 минути, просто изключете устройството и опитайте отново.
Ако това не е случаят, проблемът може да има няколко причини. Необходими са поетапни многократни проверки:
1. Изключете устройството, изключете и свържете отново двата шлауха AIRFLOW® и PIEZON®. Опитайте отново.
2. Направете ново свързване на педала. Изгледайте видеоклипа в главата за поддръжка. Опитайте отново.
3. Сменете литиевите батерии 2x AA. Направете ново свързване на педала, като изгледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДРЪЖКА и изберете Как да свържете безжичния педал с AIRFLOW® Prophylaxis Master? Опитайте отново.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

1. Изключете и свържете отново педала.
2. Проверете кабела за повреда.
3. Рестартирайте устройството.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Уверете се, че е правилно разположен пред устройството и че между устройството и педала за управление няма нищо.
Уверете се, че използвате литиеви батерии.
Освен това, може да се наложи да сдвоите отново безжичния педал с устройството.
Извършете ново сдвояване, като изгледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДРЪЖКА и изберете Как да сдвоите безжичния педал с AIRFLOW® Prophylaxis Master?

Ако все още не сте намерили решение, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

no

1. Проверете задържащия пръстен в края на шлаухата. Този пръстен не трябва да е повреден и трябва да е правилно поставен.
2. Ако пръстенът е твърде хлабав, заменете го с нов. Внимавайте как е монтиран уплътнителният пръстен, той трябва да има плоска част към основата на шнура и кръгла част към върха на накрайника. Проследете процеса на поддръжка, като гледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДЪРЖАНЕ и изберете Как да сменим уплътнителния пръстен на AIRFLOW® шлауха?

Почистете и подсушете щифтовете на наконечника и шлаухата. Свържете и опитайте отново.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

За всички наконечници: Уверете се, че сте настроили водата на 10 (максимален дебит на шлаухата)

AIRFLOW® Накрайник
1. Проверете дали наконечникът не е запушен, като го извадите и проверите водния поток без наконечника. Ако наконечникът е запушен, следвайте процеса на поддръжка за предотвратяване или отстраняване на запушване, като изгледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДРЪЖКА и изберете Поддръжка и почистване на наконечника AIRFLOW® MAX?
2. Проверете чистотата на водния филтър и го сменете, ако е необходимо. Изключете от електрическата мрежа, преди да обслужвате който и да е филтър.
3. Уверете се, че имате добра връзка и достатъчно налягане от водоснабдителната мрежа.
Ако все още не е решен проблемът, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

PERIOFLOW® Накрайник
1. Сменете дюзата на накрайника PERIOFLOW
2. Свалете дюзата и проверете дали от наконечника излиза водна струя
Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

no
no

Проверете дали наконечникът е правилно свързан

При AIRFLOW® или PERIOFLOW® накрайник: В случай на теч при AIRFLOW® Свързване на наконечника AIRFLOW® сменете О-пръстените на шлаухата с резервните, предоставени в комплекта EL-1076, намиращ се в кутията за поддръжка на AIRFLOW®. Вижте процеса на поддръжка, като изгледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДРЪЖКА и изберете Как да сменим О-пръстена на AIRFLOW® шлауха?

При PIEZON® накрайник: В случай на теч при наконечника PIEZON® с шлаухата PIEZON®, заменете О-пръстените на шлаухите с резервните BC-083, предоставени в комплекта PIEZON® в кутията за поддръжка. Вижте процеса на поддръжка, като изгледате видеото в главата за поддръжка. Отидете на ПОДДРЪЖКА и изберете Как да сменим О-пръстена на PIEZON® шлауха?

Ако все още не сте намерили решение, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

1. Проверете позицията на дюзата PERIOFLOW и нейното положение върху наконечника
2. Сменете дюзата PERIOFLOW
3. Проверете за остатъци между дюзата PERIOFLOW и наконечника
4. Проверете дали нищо не влияе на подравняването на дюзата PERIOFLOW

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Уверете се, че използвате подходящ разтвор за повторна обработка. Следвайте инструкциите за повторна обработка на https://eifu.ems-instruction.com/EMS/, изберете страната си и въведете кода на продукта FB-358. Уверете се, че наконечникът е напълно изсушен преди стерилизация.

AIRFLOW® Накрайник:

1. Проверете състоянието на дюзата 
2. Заменете дюзата на 

PERIOFLOW® накрайника 

1. Заменете накрайника и проверете състоянието на дюзата.
2. Ако накрайникът PERIOFLOW не държи или не е водонепропусклив, моля, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Накрайник PIEZON®

Ако PIEZON® Падне върху инструмента PIEZON®: Заменете инструмента PIEZON®
Проверете състоянието на инструмента.
Ако PIEZON® Накрайник не работи или в случай на съмнение, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

1. Почистете и подсушете връзката на наконечника и опитайте отново.
2. Вашият PIEZON® LED на наконечника може да е бил изключен поради изтичане на времето за активност:
- след 10 минути непрекъсната работа,
- или след 20 секунди бездействие извън държача.
И в двата случая поставете обратно наконечника в държача, изчакайте 1 минута и опитайте отново.

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

1. Проверете светлинния водач и го сменете, ако е необходимо. Референтният номер на продукта е FV-065.
2. Ако светлината все още е слаба, сменете наконечника. 

Ако проблемът все още не е решен, свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

Сменете светлинния водач. Референтният номер на продукта е FV-065.

no
no
no

Незабавно преустановете използването на устройството и се свържете се с отдела за сервизно обслужване на EMS.

 • spare-parts1
 • Spare-parts2.png
 • Spare-parts3
 • Spare-parts4

  Когато изберете устройство от EMS, получавате не само най-съвременната технология, но и спокойствието, което идва с нашата гаранция. Научете повече за нашата гаранция и ефективността на вашите EMS устройства.

  НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

  За да регистрирате устройство, моля, създайте акаунт в MyEMS. Чрез регистрацията можете не само да следите устройствата си, но и да отключите множество ексклузивни функции и ресурси. Ще получите достъп до ръководства, информация за оставащия гаранционен период, интерактивно съдържание в нашия медиен център и открийте най-новите изследвания и открития в нашата научна библиотека. Все още не сте се регистрирали? Създайте своя акаунт в MyEMS сега!

  КЪМ MYEMS
  United States
  • Switzerland
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Portugal
  • United Kingdom
  • Sweden
  • Poland
  • Jordan
  • United States
  • Australia
  • Japan
  • China
  • South Korea
  • Italy
  • Czechia
  • Slovakia

  EMS CORPORATION
  11886 Greenville Avenue, Ste 120
  US - Dallas, Texas 75243

  T. +001 972 690 8382
  email: custsvc@ems-na.com

  AIRFLOW PLUS

  Свали

  AIRFLOW PLUS CPC

  Свали

  BACTERX PRO

  Свали

  AIRFLOW CLASSIC / CLASSIC COMFORT

  Свали

  AIRFLOW CLASSIC / CLASSIC COMFORT NEUTRAL

  Свали

  AIRFLOW ПАСТА ЗА ЗЪБИ С ЕРИТРИТОЛ

  Свали

  AIRFLOW PERIO

  Свали

  NIGHT CLEANER

  Свали