OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI EMS POLAND

Katowice, dnia 9 czerwca 2021 r.

 

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną część umów sprzedaży pomiędzy spółką EMS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a nabywcami oferowanych przez nią produktów, jeżeli umowy te nie stanowią inaczej.

2. Użyte w dalszej części OWG określenia oznaczają:

 • „OWG” – niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji EMS Poland sp. z o.o.;
 • „Gwarant” – EMS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753311;
 • „Kupujący” – nabywca dokonujący od Gwaranta zakupu produktów. Niniejsze OWG stosuje się tylko do nabywców będących przedsiębiorcami art. 43 ¹ Kodeksu cywilnego, niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego.
 • „Strony” – Gwarant i Kupujący;
 • „Produkt” – produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot działalności gospodarczej Gwaranta, objęte gwarancją jakości;

1.3 Zgodnie z niniejszymi OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.

1.4 Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.

1.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona.

 

2. OKRES GWARANCJI

2.1 Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty wydania Produktu Kupującemu i wynosi 12 miesięcy.

2.2 Gwarant udziela Klientowi gwarancji na okres podany w punkcie 2.1 OWG na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu.

 

3. ZAKRES GWARANCJI

3.1 Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie  Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.

3.2 W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć  i wymienić wadliwe części lub naprawić wadliwy Produkt. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego urządzenia, może podjąć decyzję o wymianie Produktu na wolny od wad.

3.3 Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek wady Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa albo wymiana Produktu na wolny od wad (w przypadku opisanym w punkcie 3.2 OWG), zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

3.4 Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

 • czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.
 • zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 • użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych ze specyfikacją produktu  (np. max/min temperatury pracy, agresywne środowisko, max/min napięcie itp.)
 • podłączenia Produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień,
 • podłączenia produktu niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napięciem innym niż określone na Produkcie,
 • stosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu,
 • uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów,
 • Uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
 • wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej).

3.5 Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych

3.6 Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Gwaranta.

 

4. UTRATA GWARANCJI

4.1 Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

 • jakiejkolwiek modyfikacji Produktu,
 • ingerencji w Produkt osób nieuprawnionych,
 • jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
 • nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych jeśli są one wymagane.

4.2 Produkt, który nie został odebrany po usłudze gwarancyjnej przez okres 60 dni będzie poddany utylizacji na koszt podmiotu, który realizował uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji.

 

5. ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA

5.1 Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Kupującego na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie https://emsdent.com/rma;
 • okazania oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego Produktu,
 • dostarczenia reklamowanego Produktu do siedziby Gwaranta/autoryzowanego centrum serwisowego Gwaranta w oryginalnym opakowaniu.
 • dostarczenia reklamowanego Produktu wyczyszczonego, zdezynfekowanego, wypłukanego i wysterylizowanego (zgodnie z instrukcją obsługi). Każdy otrzymany zanieczyszczony Produkt zostanie odesłany bez naprawy na koszt podmiotu, który realizował uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji.

5.2 Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.

5.3 Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

5.4 Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta, a gdyby z przyczyn niezależnych od Gwaranta termin ten nie mógłby zostać zachowany, w możliwie jak najkrótszym czasie.

5.5 Za miejsce świadczenia usługi gwarancyjnej uznaje się siedzibę Gwaranta. Za prawidłowe opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący. Odpowiedzialność ta w żadnym wypadku nie obciąża Gwaranta.

5.6 Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.

5.7 Reklamowany Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu do miejsca świadczenia usługi gwarancyjnej spoczywa na Kupującym. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia Produktu w transporcie, w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.

5.8 Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.

5.9 Wymienione wadliwe Produkty i ich części przechodzą na własność Gwaranta.

5.10 Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeśli reklamowany Produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancja.

5.11 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

5.12 Niniejsze OWG wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5.13 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

5.14 Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków gwarancji i wzorów umów, regulaminów).